ورود کاربران 0
لوگوی محصولات اخوان جممحصولات جدید اخوان

فروش محصولات جدید اخوان
خرید بهترین،جدیدترین مدل سینک ظرفشویی و گاز رومیزی, فر توکار و هود آشپزخانه اخوان در فروشگاه احمدی نمايندگی رسمی محصولات اخوان


فرگازهود سینک


محصولات جدید اخوان -سینک362
نوع : R25 - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 15645000 ریال
قیمت : 13768000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک360
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 14704000 ریال
قیمت : 12940000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک354
نوع : Rect - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 30610000 ریال
قیمت : 26937000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک350
نوع : Rect - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 19326000 ریال
قیمت : 17007000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک348
نوع : Rect - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 24407000 ریال
قیمت : 21478000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک346
نوع : Rect - توکار
140*50 cm
قیمت لیست : 34981000 ریال
قیمت : 30783000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 10777000 ریال
قیمت : 9484000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک342
نوع : Rect - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 11421000 ریال
قیمت : 10050000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک340
نوع : Rect - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 14678000 ریال
قیمت : 12917000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک338
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 16899000 ریال
قیمت : 14871000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک336
نوع : Rect - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 17520000 ریال
قیمت : 15418000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک334
نوع : Rect - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 21784000 ریال
قیمت : 19170000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک332
نوع : Rect - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 32021000 ریال
قیمت : 28178000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک330
نوع : Rect - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 28734000 ریال
قیمت : 25286000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک322
نوع : R25 - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 16916000 ریال
قیمت : 13533000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک324
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 20350000 ریال
قیمت : 16280000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک324-S
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 18083000 ریال
قیمت : 15913000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک320
نوع : R25 - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 18161000 ریال
قیمت : 15982000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک320-S
نوع : R25 - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 15739000 ریال
قیمت : 13850000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک318
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 17078000 ریال
قیمت : 15029000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک318-S
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 14657000 ریال
قیمت : 12898000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک316
نوع : R25 - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 12579000 ریال
قیمت : 11070000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک314
نوع : R25 - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 12579000 ریال
قیمت : 11070000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک312
نوع : R25- توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 12579000 ریال
قیمت : 11070000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک310
نوع : R25 - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 17925000 ریال
قیمت : 15774000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک310-S
نوع : R25 - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 15504000 ریال
قیمت : 13644000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک308
نوع : R25 - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 17925000 ریال
قیمت : 15774000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک306
نوع : R25 - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 17925000 ریال
قیمت : 15774000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک304-S
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 16916000 ریال
قیمت : 14886000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک304
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 19338000 ریال
قیمت : 17017000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک302-S
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 16916000 ریال
قیمت : 14886000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک302
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 19338000 ریال
قیمت : 17017000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک300-S
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 16916000 ریال
قیمت : 14886000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک300
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 19338000 ریال
قیمت : 17017000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک161-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7617000 ریال
قیمت : 6703000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک162
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 13990000 ریال
قیمت : 11192000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک163
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6652000 ریال
قیمت : 5854000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک161
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7094000 ریال
قیمت : 6243000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک160
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13009000 ریال
قیمت : 11448000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک159-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 14816000 ریال
قیمت : 13038000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 13009000 ریال
قیمت : 11448000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 10929000 ریال
قیمت : 9618000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک148-NEW
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 15734000 ریال
قیمت : 13846000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 10929000 ریال
قیمت : 9618000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک156
نوع : فانتزی - توکار
120*50
قیمت لیست : 13009000 ریال
قیمت : 11448000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک149
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 13990000 ریال
قیمت : 12311000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 13990000 ریال
قیمت : 12311000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک147-NEW
نوع : فانتزی - توكار
4675000
قیمت لیست : 13260000 ریال
قیمت : 11669000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک147
نوع : فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13009000 ریال
قیمت : 11448000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 13990000 ریال
قیمت : 12311000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک145
نوع : فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13009000 ریال
قیمت : 11448000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک400
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
47.5*40 cm
قیمت لیست : 11554000 ریال
قیمت : 10168000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک401
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
72*40 cm
قیمت لیست : 14885000 ریال
قیمت : 13099000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک403
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
34*40 cm
قیمت لیست : 8363000 ریال
قیمت : 7359000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک404
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
34*34
قیمت لیست : 7148000 ریال
قیمت : 6290000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک402
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
40*60 cm
قیمت لیست : 13775000 ریال
قیمت : 12122000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک405
نوع : Rect Under Counter - زیرکروینی
34*18 cm
قیمت لیست : 5413000 ریال
قیمت : 4763000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان -سینک406
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
40.5*40 cm
قیمت لیست : 10222000 ریال
قیمت : 8995000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک407
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
34*40 cm
قیمت لیست : 9595000 ریال
قیمت : 8444000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک408
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
34*34 cm
قیمت لیست : 8107000 ریال
قیمت : 7134000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک409
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
34*18 cm
قیمت لیست : 6896000 ریال
قیمت : 6068000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک410
نوع : Rect Under Counter - زیرکروینی
71*40 cm
قیمت لیست : 19548000 ریال
قیمت : 17202000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک6 New
نوع : فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 12800000 ریال
قیمت : 11264000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 14505000 ریال
قیمت : 12764000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 7613000 ریال
قیمت : 6699000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 8093000 ریال
قیمت : 7122000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک136-NEW-CRSP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 8093000 ریال
قیمت : 7122000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH72
نوع : مورب - شیشه محدب
90*52 cm
قیمت لیست : 18933000 ریال
قیمت : 15714000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH73
نوع : مورب - شیشه تخت
90*50 cm
قیمت لیست : 17715000 ریال
قیمت : 14703000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH69
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 30443000 ریال
قیمت : 25268000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک72-TB
نوع : مورب - شیشه محدب
90*50 cm
قیمت لیست : 18411000 ریال
قیمت : 15281000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک72-B-MF
نوع : مورب - شیشه محدب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 19155000 ریال
قیمت : 15899000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH67-T - 51-60 cm
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 16923000 ریال
قیمت : 14046000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH74
نوع : مورب
90@50 CM
قیمت لیست : 18440000 ریال
قیمت : 15305000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH66-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 18545000 ریال
قیمت : 15392000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH66-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 19289000 ریال
قیمت : 16010000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH65-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 17972000 ریال
قیمت : 14917000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-Tw
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 12647000 ریال
قیمت : 10497000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-T
نوع : مخفی
70*30cm
قیمت لیست : 10724000 ریال
قیمت : 8901000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 12487000 ریال
قیمت : 10364000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 12585000 ریال
قیمت : 10446000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-TC
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 12438000 ریال
قیمت : 10324000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان -سینکH63-W
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 20122000 ریال
قیمت : 16701000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 17733000 ریال
قیمت : 14718000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH63-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 18477000 ریال
قیمت : 14782000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 18889000 ریال
قیمت : 15111000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH61-T-60CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 17922000 ریال
قیمت : 14875000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 17922000 ریال
قیمت : 14875000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH61-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 18666000 ریال
قیمت : 15493000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH59-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 16552000 ریال
قیمت : 13738000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان -سینکH58-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 24418000 ریال
قیمت : 20267000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH57-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 25088000 ریال
قیمت : 20823000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
محصولات جدید اخوان -سینکH57-4S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 24345000 ریال
قیمت : 21424000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH51-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 18063000 ریال
قیمت : 14992000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکG14-New-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 27433000 ریال
قیمت : 23318000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکGT300
نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 71335000 ریال
قیمت : 64202000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان -سینکV3 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 26510000 ریال
قیمت : 23329000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکOS-5 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 24793000 ریال
قیمت : 21818000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکVونوس 24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 30938000 ریال
قیمت : 27225000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکVونوس 25
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 30938000 ریال
قیمت : 27225000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکVونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 31992000 ریال
قیمت : 28153000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان -سینکVونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 31992000 ریال
قیمت : 28153000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان -سینکV19 ونوس
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 31992000 ریال
قیمت : 28153000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان -سینکVونوس 21
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 27065000 ریال
قیمت : 23817000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکVونوس 22
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 27065000 ریال
قیمت : 23817000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکG135-HE-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 25012000 ریال
قیمت : 22011000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکG135-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 25012000 ریال
قیمت : 22011000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکG133-HE-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 25012000 ریال
قیمت : 22011000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکG133-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 25012000 ریال
قیمت : 22011000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF35
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 571270000 ریال
قیمت : 571270000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان -سینکF34
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 48948000 ریال
قیمت : 43074000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF33
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 49610000 ریال
قیمت : 43657000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 53052000 ریال
قیمت : 46686000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 45249000 ریال
قیمت : 39819000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF29
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 51910000 ریال
قیمت : 45681000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF28
نوع : گازی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 35421000 ریال
قیمت : 31170000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 52031000 ریال
قیمت : 45787000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF26
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 52352000 ریال
قیمت : 46070000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 48052000 ریال
قیمت : 42286000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF24
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 40062000 ریال
قیمت : 35255000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF23
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 42149000 ریال
قیمت : 37091000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF22
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 45955000 ریال
قیمت : 40440000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF21
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 44897000 ریال
قیمت : 39509000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 52200000 ریال
قیمت : 52200000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان -سینکF19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 35292000 ریال
قیمت : 31057000 ریال

نظرات کاربرانثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021 3353 1664 + 021 3353 1641 | info@ahmadisink.com