ورود کاربران 0
لوگوی محصولات اخوان جممحصولات جدید اخوان

فروش محصولات جدید اخوان
خرید بهترین،جدیدترین مدل سینک ظرفشویی و گاز رومیزی, فر توکار و هود آشپزخانه اخوان در فروشگاه احمدی نمايندگی رسمی محصولات اخوان


فرگازهود سینک


محصولات جدید اخوان -سینک362
نوع : R25 - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 13130000 ریال
قیمت : 9388000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک360
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12340000 ریال
قیمت : 8823000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک354
نوع : Rect - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 27330000 ریال
قیمت : 19541000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک350
نوع : Rect - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 17236000 ریال
قیمت : 12927000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک348
نوع : Rect - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 21780000 ریال
قیمت : 15573000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک346
نوع : Rect - توکار
140*50 cm
قیمت لیست : 31250000 ریال
قیمت : 22344000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 9580000 ریال
قیمت : 6850000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک342
نوع : Rect - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 10170000 ریال
قیمت : 7272000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک340
نوع : Rect - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 13080000 ریال
قیمت : 9810000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک338
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 15070000 ریال
قیمت : 10775000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک336
نوع : Rect - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 15620000 ریال
قیمت : 11715000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک334
نوع : Rect - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 19430000 ریال
قیمت : 13892000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک332
نوع : Rect - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 28600000 ریال
قیمت : 20449000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک330
نوع : Rect - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 25650000 ریال
قیمت : 18340000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک322
نوع : R25 - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 14207000 ریال
قیمت : 10158000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک324
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 18225000 ریال
قیمت : 13031000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک324-S
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 15210000 ریال
قیمت : 10875000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک320
نوع : R25 - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 15250000 ریال
قیمت : 10904000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک320-S
نوع : R25 - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 13250000 ریال
قیمت : 9474000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک318
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 14340000 ریال
قیمت : 10253000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک318-S
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12330000 ریال
قیمت : 8816000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک316
نوع : R25 - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 10560000 ریال
قیمت : 7550000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک314
نوع : R25 - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 10560000 ریال
قیمت : 7550000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک312
نوع : R25- توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 10560000 ریال
قیمت : 7550000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک310
نوع : R25 - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 15060000 ریال
قیمت : 10768000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک310-S
نوع : R25 - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 13050000 ریال
قیمت : 9331000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک308
نوع : R25 - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 15060000 ریال
قیمت : 10768000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک306
نوع : R25 - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 15060000 ریال
قیمت : 10768000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک304-S
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 14240000 ریال
قیمت : 10182000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک304
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 16250000 ریال
قیمت : 11619000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک302-S
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 14240000 ریال
قیمت : 10182000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک302
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 16250000 ریال
قیمت : 11619000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک300-S
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 14240000 ریال
قیمت : 10182000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک300
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 16250000 ریال
قیمت : 11619000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک161-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6925000 ریال
قیمت : 4951000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک162
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 12517000 ریال
قیمت : 8950000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک163
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 5448000 ریال
قیمت : 3895000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک161
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6449000 ریال
قیمت : 4611000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک160
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8323000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک159-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 13257000 ریال
قیمت : 9479000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8323000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 9780000 ریال
قیمت : 6993000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک148-NEW
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 14080000 ریال
قیمت : 10067000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 9780000 ریال
قیمت : 6993000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک156
نوع : فانتزی - توکار
120*50
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8323000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک149
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 12517000 ریال
قیمت : 8950000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 12517000 ریال
قیمت : 8950000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک147-NEW
نوع : فانتزی - توكار
4675000
قیمت لیست : 13260000 ریال
قیمت : 9481000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک147
نوع : فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8323000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 12517000 ریال
قیمت : 8950000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک145
نوع : فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8323000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک400
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
47.5*40 cm
قیمت لیست : 10280000 ریال
قیمت : 7350000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک401
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
72*40 cm
قیمت لیست : 13264000 ریال
قیمت : 9484000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک403
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
34*40 cm
قیمت لیست : 7012000 ریال
قیمت : 5014000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک404
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
34*34
قیمت لیست : 5995000 ریال
قیمت : 4286000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک402
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
40*60 cm
قیمت لیست : 12270000 ریال
قیمت : 8773000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک405
نوع : Rect Under Counter - زیرکروینی
34*18 cm
قیمت لیست : 4550000 ریال
قیمت : 3253000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان -سینک406
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
40.5*40 cm
قیمت لیست : 9093000 ریال
قیمت : 6501000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک407
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
34*40 cm
قیمت لیست : 8500000 ریال
قیمت : 6078000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک408
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
34*34 cm
قیمت لیست : 7180000 ریال
قیمت : 5134000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک409
نوع : Under Counter Rect - زیرکروینی
34*18 cm
قیمت لیست : 6140000 ریال
قیمت : 4390000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک410
نوع : Rect Under Counter - زیرکروینی
71*40 cm
قیمت لیست : 17430000 ریال
قیمت : 12462000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک6 New
نوع : فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 11454000 ریال
قیمت : 8190000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 12980000 ریال
قیمت : 9281000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 6921000 ریال
قیمت : 4949000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 7357000 ریال
قیمت : 5260000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک136-NEW-CRSP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 7357000 ریال
قیمت : 5260000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH72
نوع : مورب - شیشه محدب
90*52 cm
قیمت لیست : 14767000 ریال
قیمت : 11814000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH73
نوع : مورب - شیشه تخت
90*50 cm
قیمت لیست : 13820000 ریال
قیمت : 11056000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH69
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 23745000 ریال
قیمت : 18996000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک72-TB
نوع : مورب - شیشه محدب
90*50 cm
قیمت لیست : 14360000 ریال
قیمت : 11488000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک72-B-MF
نوع : مورب - شیشه محدب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 16904000 ریال
قیمت : 13523000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH67-T - 51-60 cm
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 13190000 ریال
قیمت : 10552000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH74
نوع : مورب
90@50 CM
قیمت لیست : 14382000 ریال
قیمت : 11506000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH66-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 14465000 ریال
قیمت : 11572000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH66-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 17008262 ریال
قیمت : 13607000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH65-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 14020000 ریال
قیمت : 11216000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-Tw
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 98642000 ریال
قیمت : 78914000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-T
نوع : مخفی
70*30cm
قیمت لیست : 8365000 ریال
قیمت : 6692000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 9339000 ریال
قیمت : 7471000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 9565000 ریال
قیمت : 7652000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-TC
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 9701000 ریال
قیمت : 7761000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان -سینکH63-W
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 15694000 ریال
قیمت : 12555000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 13832000 ریال
قیمت : 11066000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH63-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 16375000 ریال
قیمت : 13100000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 14730000 ریال
قیمت : 11784000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH61-T-60CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 13455000 ریال
قیمت : 10764000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 13978000 ریال
قیمت : 11182000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH61-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 165220000 ریال
قیمت : 132176000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH59-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 12909000 ریال
قیمت : 10327000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان -سینکH58-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 19045472 ریال
قیمت : 15236000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH57-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 21532000 ریال
قیمت : 17226000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
محصولات جدید اخوان -سینکH57-4S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 18988000 ریال
قیمت : 15190000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH51-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 16047000 ریال
قیمت : 12838000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکG14-New-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 21397743 ریال
قیمت : 18188000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکGT300
نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 71335000 ریال
قیمت : 71335000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان -سینکV3 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 20677436 ریال
قیمت : 17576000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکOS-5 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 19338086 ریال
قیمت : 16437000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکVونوس 24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 24130000 ریال
قیمت : 20511000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکVونوس 25
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 24130000 ریال
قیمت : 20511000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکVونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 24950000 ریال
قیمت : 21208000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان -سینکVونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 24953485 ریال
قیمت : 21210000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان -سینکV19 ونوس
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 24953485 ریال
قیمت : 21210000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان -سینکVونوس 21
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 21110568 ریال
قیمت : 17944000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکVونوس 22
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 21110568 ریال
قیمت : 17944000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکG135-HE-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 19508604 ریال
قیمت : 16582000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکG135-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 19508604 ریال
قیمت : 16582000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکG133-HE-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 19508604 ریال
قیمت : 16582000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکG133-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 19509000 ریال
قیمت : 16583000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF35
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 51933000 ریال
قیمت : 38950000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF34
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 40362000 ریال
قیمت : 30272000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF33
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 29750399 ریال
قیمت : 22313000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 47283000 ریال
قیمت : 35462000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 37310000 ریال
قیمت : 27983000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF29
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 44945000 ریال
قیمت : 33709000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF28
نوع : گازی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 28395000 ریال
قیمت : 21296000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 46374000 ریال
قیمت : 34781000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF26
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 46659184 ریال
قیمت : 34994000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 39621622 ریال
قیمت : 29716000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF24
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 33033969 ریال
قیمت : 24775000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF23
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 34755000 ریال
قیمت : 26066000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF22
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 37893000 ریال
قیمت : 28420000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF21
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 37020795 ریال
قیمت : 27766000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 43042610 ریال
قیمت : 32282000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 28292189 ریال
قیمت : 21219000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک301
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان -سینک303
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان -سینک305
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان -سینک307
نوع : R25 - توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان -سینک309
نوع : R25 - توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان -سینک311
نوع : R25 - توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان -سینک315
نوع : R25 - توکار
86*50 cm
محصولات جدید اخوان -سینک313
نوع : R25 - توکار
80*50 cm
محصولات جدید اخوان -سینک317
نوع : R25 - توکار
80*50 cm

نظرات کاربرانثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021 3353 1664 + 021 3353 1641 | info@ahmadisink.com