ورود کاربران 0
لوگوی محصولات اخوان جممحصولات جدید اخوان هود

فرگازهود سینک


محصولات جدید اخوان -سینک342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 10170000 ریال
قیمت : 7628000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 6252000 ریال
قیمت : 4689000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH72
نوع : مورب - شیشه محدب
90*52 cm
قیمت لیست : 14767000 ریال
قیمت : 10632000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH73
نوع : مورب - شیشه تخت
90*50 cm
قیمت لیست : 13820000 ریال
قیمت : 9950000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH69
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 23745000 ریال
قیمت : 17096000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک72-TB
نوع : مورب - شیشه محدب
90*50 cm
قیمت لیست : 14360000 ریال
قیمت : 10339000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک72-B-MF
نوع : مورب - شیشه محدب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 16904000 ریال
قیمت : 12171000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH67-T - 51-60 cm
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 13190000 ریال
قیمت : 9497000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH74
نوع : مورب
90@50 CM
قیمت لیست : 14382000 ریال
قیمت : 10355000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH66-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 14465000 ریال
قیمت : 10415000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH66-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 17008262 ریال
قیمت : 12246000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH65-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 14020000 ریال
قیمت : 10094000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-Tw
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 98642000 ریال
قیمت : 71022000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-T
نوع : مخفی
70*30cm
قیمت لیست : 8365000 ریال
قیمت : 6023000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 9339000 ریال
قیمت : 6724000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 9565000 ریال
قیمت : 6887000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-TC
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 9701000 ریال
قیمت : 6985000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان -سینکH63-W
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 15694000 ریال
قیمت : 11300000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 13832000 ریال
قیمت : 9959000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH63-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 16375000 ریال
قیمت : 11790000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 14730000 ریال
قیمت : 10606000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH61-T-60CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 13455000 ریال
قیمت : 9688000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 13978000 ریال
قیمت : 10064000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH61-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 165220000 ریال
قیمت : 118958000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH59-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 12909000 ریال
قیمت : 9294000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان -سینکH58-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 19045472 ریال
قیمت : 13713000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH57-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 21532000 ریال
قیمت : 15503000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
محصولات جدید اخوان -سینکH57-4S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 18988000 ریال
قیمت : 13671000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH51-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 16047000 ریال
قیمت : 11554000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021 3353 1664 + 021 3353 1641 | info@ahmadisink.com